# # Caravanstalling in Frankrijk | Privacy

Privacyverklaring Fr Assistance 

Dit is de Privacyverklaring van Fr Assistance, een onderneming gedreven in de vorm van een eenmanszaak die zich onder meer richt op het bemiddelen in stallingsplaatsen voor caravans in Frankrijk, gevestigd te Loonhof 9, 5712 MD, te Someren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50168711 ("Fr Assistance").

Fr Assistance is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Fr Assistance doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Fr Assistance is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

In het kader van de door Fr Assistance verleende diensten kan Fr Assistance beschikking krijgen over gegevens van derden of van u. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. AVG
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verwerking persoonsgegevens

Fr Assistance kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fr Assistance, en/of omdat u deze zelf aan Fr Assistance verstrekt. Fr Assistance kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Doeleinden van de gegevensverwerking

Fr Assistance zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Fr Assistance verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van zijn dienstverlening. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Fr Assistance te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

 

 

Cookies

Fr Assistance maakt met haar website https://www.caravanstallinginfrank.nl (de "Website") gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Fr Assistance u geïnformeerd over deze cookies en hebben uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

Functionele cookies

Fr Assistance gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de Website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet  door Fr Assistance te beïnvloeden. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke externe cookies u via de Website kunt tegenkomen:

Analytics/Performance cookies 

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Fr Assistance gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Fr Assistance verstrekt. Fr Assistance krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. 

Fr Assistance maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: 

Google Analytics. Voor meer informatie over deze diensten verwijzen wij u graag door naar de officiële Google Analytics-pagina (https://www.google.com/intl/nl/analytics/) De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, de bezochte pagina’s en feedback over het website gebruik. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houdt Fr Assistance anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Marketingactiviteiten

Er kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Fr Assistance.

 

Bewaartermijn

Fr Assistance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging

Fr Assistance gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Fr Assistance voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Fr Assistance beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Fr Assistance. 

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Fr Assistance afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. 

Rechten van betrokkenen

Fr Assistance honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@caravanstallinginfrankrijk.nl. Fr Assistance zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Fr Assistance te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Fr Assistance kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Fr Assistance behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan u kenbaar worden gemaakt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan bent u verzocht hierover direct contact met Fr Assistance op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Fr Assistance

Loonhof 9

5712 MD Someren

E-mail: info@caravanstallinginfrankrijk.nl

Fr Assistance | Loonhof 9 | 5712 MD Someren | KvK: Eindhoven 50168711 | BTW-ID: NL 001887569B47 | Privacy